Thay IC nguồn cho iphone 5s

  • Giá ic nguồn iphone 5s tại những trung tâm có uy tín
    Giá thay IC nguồn dành cho điện thoại iPhone 5s IC nguồn là một trong những thành phần quan trọng nhất của chiếc điện thoại iPhone 5s, chiếc điện thoại iPhone 5s bị hư IC nguồn thì việc bạn cần phải làm chỉ có thể là thay IC, vậy giá IC nguồn iPhone 5s hiện nay bao nhiêu? 1....